Menu

Confensiwn a Dyddiadau Allweddol

Monday 04-03-2019 - 10:31

Rydyn ni ar fin cyhoeddi cynnig UCM ar gyfer diwygio. Wrth i ni baratoi ar gyfer y Gynhadledd Genedlaethol, roeddwn i am ddefnyddio e-bost yr wythnos hon i siarad am rai o'r pethau y gallwn edrych ymlaen atynt yn ystod yr wythnosau nesaf.

 

 

Confensiwn UCM

 

Cynhelir Confensiwn UCM yn Yr Undeb, Prifysgol Fetropolitan Manceinion, ddydd Mawrth 26 a dydd Mercher 27 Mawrth.

 

I'r rhai ohonoch sy’n anghyfarwydd â Chonfensiwn UCM, dyma'r digwyddiad i staff uwch a masnachol mewn undebau myfyrwyr i siarad am waith ein mudiad o safbwynt masnachol. 

 

Dyma'r digwyddiad i bawb sydd â diddordeb mewn: gwneud mwy o arian yn eu hundeb myfyrwyr; dysgu mwy am ein gwaith yn TOTUM a Chymorth Masnachu; a chynllunio cymorth i undebau myfyrwyr mewn UCM ddiwygiedig. Byddwn hefyd yn dathlu wrth i ni gynnal Gwobrau Best Bar None.

 

Mae yna hefyd benderfyniadau pwysig i'w gwneud o ran ein gwasanaethau, a chyfle i undebau myfyrwyr gyflwyno eitemau i'w trafod yn ein Cyfarfod Cyfranogwyr Blynyddol

 

Mae gan eich undeb myfyrwyr tan hanner dydd ar ddydd Mawrth 12 Mawrth i gofrestru. Gallwch chi wylio'r fideo a dod o hyd i'r agenda, cyfarwyddiadau ymuno, a dolen ar gyfer cofrestru ar NUS Connect.

 

 

Adolygiad Annibynnol o'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu - Cyfranogwch

 

Mae'r llywodraeth wedi lansio Adolygiad Annibynnol o'r FfRhA. Mae'r FfRhA wedi bod yn ddadleuol ers iddo gael ei gyflwyno - mae'n barnu ansawdd addysgu ar sail y cyflogau y byddwch yn eu hennill ar ôl graddio, ymhlith pethau eraill - a dyma'r cyfle i newid hyn.

 

Os na allwch chi gyflwyno'ch ymateb erbyn y terfyn amser, sef hanner nos heno, gallwch ateb yr un cwestiwn allweddol isod ac esbonio'ch ateb gan gysylltu â TEF.IndependentReview@education.gov.uk

  • Ai darparu gwybodaeth i fyfyrwyr, neu helpu Prifysgolion (a darparwyr AU eraill) i wella ansawdd eu darpariaeth ddylai fod pwrpas y FfRhA?

 

Mae'r Fonesig Shirley Pearce, Cadeirydd yr Adolygiad, yn eich gwahodd chi’n bersonol i gymryd rhan. Gallwch wneud hyn drwy fynychu digwyddiadau yr ydym wedi'u trefnu gyda'r Adran Addysg; Dydd Gwener 8 Mawrth yn Leeds a dydd Mercher 13 yn Llundain. Nid oes angen i chi fod â lefel uchel o wybodaeth am y FfRhA i gymryd rhan, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofrestru. Gallwch hefyd ddarllen ein hymateb.

 

Cynhadledd Genedlaethol

 

Dyma nodyn i’ch atgoffa: mae nifer o derfynau amser ar y gorwel ar gyfer y Gynhadledd Genedlaethol:  Gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi ar ein Hyb Cynhadledd a chofiwch edrych ar ein canllaw ar sut i gofrestru fel "A N Other” os nad yw enw'ch cynrychiolydd gennych chi eto.

 

 

Myfyrwyr sy'n Gamblo

 

Yr wythnos hon ni lansiwyd ein hymchwil manwl i hapchwarae yn y DU. Mae mwy a mwy o fyfyrwyr yn troi at hapchwarae, mae llawer ohonynt yn defnyddio eu benthyciadau cynhaliaeth ac yn colli mwy nag y gallant fforddio, wrth geisio cynnal eu hunain drwy eu hastudiaethau. Edrychwch ar ganlyniadau ein harolwg i sut a pham y mae'r niferoedd hyn yn parhau i gynyddu, yn ogystal â datganiad Eva ar pam y gall yr ystadegau hyn effeithio'n ddifrifol ar les myfyrwyr.

 

 

Galw pob tiwtor - ymunwch â ni ar gyfer Arwain a Newid!

 

Oes gennych chi'r angerdd a'r sgiliau sydd eu hangen i ymuno â'n tîm o Diwtoriaid anhygoel sy'n helpu i feithrin y genhedlaeth nesaf o swyddogion myfyriwr yn Arwain a Newid eleni? Rydym yn recriwtio o ddydd Llun 4 Mawrth tan 31 Mawrth!

 

Y dyddiadau ar gyfer Arwain a Newid eleni yw:

Dydd Mawrth 23 i ddydd Iau 25 Gorffennaf @ Prifysgol Caerfaddon

Dydd Mawrth 30 Gorffennaf i ddydd Iau 1 Awst @ Leeds Beckett

 

E-bostwich learningdevelopment@nus.org.uk gydag unrhyw gwestiynau.

 

 

Myfyrwyr yn erbyn aflonyddu rhywiol

 

Yr wythnos hon, mae eich Swyddog Menywod, Sarah, wedi bod yn hyrwyddo'r ymgyrch yn erbyn aflonyddu rhywiol a thrais ar ein campysau. Os methoch chi hi ar raglen Women’s Hour BBC Radio 4 ddydd Mawrth, gallwch ddal i fyny â'r hyn oedd ganddi hi i’w ddweud yma.

 

 

Cynhadledd LHDT+

 

Mae'r paratoadau ar ben, ac mae bron i amser am y Gynhadledd LHDT+ eleni Rydw i’n teimlo mor gyffrous i weld pa syniadau a gweledigaethau gwych fydd cynrychiolwyr yn eu crybwyll ar gyfer ymgyrchoedd rhyddhad eleni. Os ydych chi'n mynychu fel cynrychiolydd, cofiwch wirio eich negeseuon e-bost a'n gwefan yn ofalus am yr holl wybodaeth hanfodol, a dilynwch yr holl weithgareddau #nuslgbtplus19

 

 

Yn olaf, byddwn yn rhyddhau mwy o ddeunyddiau ar ddiwygio yn y dyddiau nesaf, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth sydd ar Connect.

 

Mewn undod,

 

Shakira Martin

 

Categories:

Blogs, Features

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...