Menu

Cefnogi undebau AB a swyddogion sabothol cryf ar draws y DU

Monday 24-04-2017 - 12:31

Yr wythnos hon, wrth i gannoedd o fyfyrwyr heidio i Brighton ar gyfer Cynhadledd Genedlaethol UCM DU, byddaf yn lansio darn cyffrous o waith ar gyfer undebau myfyrwyr addysg bellach ar draws y DU.

Gyda chyllidebau bach iawn ac ychydig iawn o gefnogaeth ymysg uwch-dimau rheoli colegau, mae argyfwng ym maes llais dysgwyr mewn addysg bellach yng Nghymru. Dyna pham yr addewais blaenoriaethu datblygu undebau myfyrwyr addysg bellach pan f'etholwyd yn Ddirprwy Llywydd UCM Cymru fis Mawrth y llynedd.

Beth ydw i wedi ei wneud i newid hynny?

Rwy'n gwybod o fy mhrofiad fel llywydd coleg AB a brofodd uniad cymhleth ar draws 14 campws fod arweinwyr myfyrwyr angen cymorth personol.

Dyna pham, eleni, rydw i wedi bod yn ymweld â champysau colegau hyd a lled Cymru o Grŵp Llandrillo Menai i Goleg Sir Gâr, Coleg Gŵyr Abertawe i Goleg Cambria, a phobman ryngddyn nhw; yn cwrdd ag arweinwyr myfyrwyr AB a rhoi arweiniad iddynt sy'n addas ar gyfer eu mathau nhw o ddysgwyr a champysau.

Mae'r arweinwyr myfyrwyr rydw i wedi gweithio â nhw eleni yn wirioneddol wych. Er gwaethaf diffyg cyllid, cymorth, neu arweiniad bron lwyr, maent yn gwneud newidiadau gwych ar eu campysau bob dydd.

Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf ohonynt yn wirfoddolwyr di-dâl sy'n astudio cyrsiau llawn amser. Mae'r myfyrwyr hyn yn arwain eu hundebau myfyrwyr y gorau y gallant gydag amser cyfyngedig iawn ac yn aml dim cefnogaeth staff o gwbl.Yn ogystal, yn aml nid yw eu darlithwyr eu hunain yn cydnabod eu hymrwymiad i lais dysgwyr fel rhywbeth cadarnhaol.

Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddodd fy nghydweithwyr yn NUS-USI eu Adroddiad Ymchwil Lles Myfyrwyr 2017 . Dangosodd hwnnw fod maes iechyd meddyliol a llesiant myfyrwyr yng Ngogledd Iwerddon ar fin "argyfwng".Mae digon o astudiaethau eraill hefyd yn dangos bod hyn yn wir ar draws y DU.

Rydw i wedi gweld cynifer o swyddogion yn gadael eu swyddi ar ddiwedd eu tymor gydag iechyd meddwl gwaeth nag ar y dechrau, o ganlyniad uniongyrchol i'r pwysau arnynt o'r gwaith.

Beth yw'r ateb?

Mae arwain undeb myfyrwyr yn swydd llawn amser ac felly dylid ei hariannu a'i trin fel hynny. Mae manteision aruthrol o fod ag undeb myfyrwyr wedi'i datblygu, ei chyllido, a'i chefnogi.Dewch inni edrych at yr Alban.

Mae gwaith fy nghydweithwyr yn UCM yr Alban wedi arwain at Lywodraeth yr Alban yn cysylltu cyllid sefydliadau i fuddsoddiad y colegau eu hunain mewn undebau myfyrwyr. Nawr, mae gan bob coleg yn yr Alban gymdeithas fyfyrwyr ag o leiaf un swyddog sabothol.

Ac mae'r cymdeithasau myfyrwyr a'r swyddogion sabothol hynny'n gallu rhoi o'u hamser, yn llawn, i gynrychioli myfyrwyr ac ymgyrchu dros newid cadarnhaol ar y campws.

Mae'n bryd i ni gael yr un peth mewn sefydliadau AB ar draws y DU! Dyna pham roeddwn eisiau creu pecyn cymorth - adnodd, canllaw - ynghylch swyddogion sabothol mewn AB. Yn fuan ar ôl dechrau'r darn hwn o waith, sylweddolaid fod mawr angen hyn nid yn unig yng Nghymru, ond yn Lloegr a Gogledd Iwerddon hefyd, felly rydw i wedi sicrhau ei fod yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i'n holl aelodaeth AB.

Beth yw'r cam nesaf?

Byddwn yn lansio Pecyn Cymorth Swyddogion Sabothol Addysg Bellach mewn cyfarfod ymylol yng Nghynhadledd Genedlaethol UCM DU yr wythnos hon.

Ble? Ystafell Syndicate 3, Cynhadledd Genedlaethol UCM DU

Pryd? 5.00-6.00yh, Dydd Mercher 26 Ebrill 2017

Dewch draw i gael gafael ar eich copi eich hun ac i glywed oddi wrth ein panel AB arbenigol.

Nid diwedd y daith yw lansio'r pecyn cymorth hwn. Mae yna dal i fod llawer o waith i'w wneud, llawer o ddylanwadu i'w wneud, a llawer o arweinwyr myfyrwyr sydd angen cymorth. Rwy'n edrych ymlaen at barhau'r gwaith hwn dros y flwyddyn nesaf.

Yn y cyfamser, rwy'n gobeithio gweld cynifer ohonoch ag y bo modd yng Nghynhadledd Genedlaethol UCM DU yn Brighton yr wythnos hon, a da chi, galwch heibio'r lansiad ddydd Mercher.

Categories:

Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...