Menu

Beth mae Adolygiad Diamond yn ei olygu i fyfyrwragedd

Thursday 29-09-2016 - 15:42

Fel y byddwch yn gwybod erbyn hyn, cyhoeddwyd argymhellion adolygiad Syr Ian Diamond yr wythnos hon. Fel Swyddog Menywod UCM Cymru, dwi am siarad ynglŷn â'r hyn mae'r argymhellion yma'n eu golygu i fyfyrwragedd.

Yr argymhelliad amlycaf, wrth gwrs, yw y dylid diddymu'r cymhorthdal ar gyfer ffioedd dysgu. Byddai hyn yn golygu bod disgwyl i lawer o fyfyrwyr israddedig llawn amser gymryd benthyciad ffi dysgu o £9,000 ar gyfer pob blwyddyn y byddant yn astudio. Ond (ac mae hwn yn 'ond' pwysig) mae hyn wedi'i osod yn erbyn gwell pecyn cynhaliaeth i fyfyrwyr, yn seiliedig ar y Cyflog Byw Cenedlaethol. Byddai myfyrwyr o'r cefndir tlotaf yn derbyn grant cynhaliaeth llawn o £8,100. Yn ogystal â hyn, byddai pob myfyriwr, beth bynnag fo incwm ei deulu, yn gymwys i gael grant cynhaliaeth o £1,000 sydd ddim yn ddibynnol ar brawf o fodd ariannol, yn wahanol i'w cyfoedion yn Lloegr.

Wrth gwrs, mae'n siomedig y gall myfyrwyr o Gymru wynebu cynnydd mewn ffioedd dysgu. Credaf na ddylai myfyrwyr fod yn gadael y brifysgol gyda mynydd cynyddol o ddyled, ac mae'n eglur fod myfyrwyr yn bryderus ynglŷn â chost eu gradd prifysgol. Mae gosod pris ar radd o gwbl yn cadarnhau'r egwyddor o greu marchnad mewn addysg. Rhaid i ni gofio, serch hynny, bod cyllidebau yng Nghymru'n cael eu gosod yn sgil mesurau llymder San Steffan. Mae'r toriadau sy'n cael eu gorfodi gan y Llywodraeth Geidwadol yn effeithio ar Gymru; rydyn ni'n dioddef effeithiau diffyg cyllido o'r herwydd. Er gwaethaf hyn, mae'r argymhellion yn awgrymu ffordd flaengar o ehangu mynediad i addysg drwy ddiddymu'r cymorthdal ar gyfer ffioedd dysgu. Yr argymhelliad yw bod yr arian gaiff ei arbed yn sgil hyn yn cael ei ail-fuddsoddi mewn myfyrwyr; byddai hyn yn agor drysau i addysg ar gyfer menywod, yn arbennig drwy lwybrau rhan amser ac ôl-raddedig.

Mae astudiaeth ran amser yn eithriadol o bwysig i fenywod yng Nghymru, yn arbennig myfyrwyr sy'n rhieni, y mwyafrif ohonynt yn fenywod. Yn 2014, cyhoeddodd UCM Cymru adroddiad "Punt yn eich Poced", oedd yn dwyn sylw at y ffaith fod myfyrwyr yn ei chael yn anodd ymdopi wrth geisio talu costau byw. Roedd cymaint â 77% o fyfyrwyr sy'n rheini'n gofidio ynglŷn â bod yn brin o arian i dalu costau byw sylfaenol, megis rhent a biliau. Roedd hyn yn gosod straen ar eu llesiant, gan olygu bod traean o fyfyrwyr yn ystyried gadael y brifysgol oherwydd y baich ariannol. Mae Diamond yn argymell y dylai cyllido ar gyfer cynhaliaeth myfyrwyr rhan amser adlewyrchu'r hyn sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn amser. Dylai myfyrwyr rhan amser fod yn gallu derbyn grant cynhaliaeth llawn os yw incwm eu teuluoedd yn llai na £25,000. Mae hyn yn adlewyrchu'r ffaith fod gan fyfyrwyr rhan amser yn aml ddibynyddion eraill. Mae hyn yn gosod myfyrwyr sy'n rhieni mewn sefyllfa ariannol llawer cryfach, sy'n golygu nad oes rhaid iddynt ddibynnu mor drwm ar drefniadau gofal plant annibynadwy gyda ffrindiau a theulu. Bydd yr argymhelliad hwn yn sicrhau bod buddsoddiad cyhoeddus mewn myfyrwyr rhan amser yn gymharol â'r hyn sydd ar gael i fyfyrwyr lawn amser, a hynny am y tro cyntaf. Byddai hyn yn caniatáu iddynt gael profiad myfyrwyr a allai, o bosib, eu codi uwchlaw'r ffin dlodi. Rydyn ni hefyd yn gwybod bod plant i rieni sydd wedi bod yn y brifysgol eu hunain yn llawer mwy tebygol o fynd ymlaen i ennill gradd. Dylid ystyried buddsoddiad mewn pobl na fyddent o bosib wedi gallu fforddio mynd i'r brifysgol, fel buddsoddiad yn y dyfodol, wrth iddynt ddangos i'w plant yr hyn sy'n bosib.

Mae'n ffaith drist, er bod mwy o fenywod na dynion yn mynd i'r brifysgol, maent yn ei chael llawer anoddach canfod swyddi fel graddedigion. Mae menywod 20% yn fwy tebygol o ddychwelyd i addysg o fewn tair blynedd i raddio. Mae'r system gyfredol yng Nghymru'n golygu bod rhaid i chi gymryd benthyciad preifat neu gyllido eich cymhwyster ôl-raddedig eich hunan. Mae hyn yn golygu nad oes gan lawer o fenywod yr opsiwn o astudiaeth ôl-raddedig. Bydd argymhelliad Adolygiad Diamond, i gynnig cyfle i fyfyrwyr ôl-raddedig gymryd benthyciad ar gyfer talu eu ffioedd dysgu ac am eu cynhaliaeth ar ffurf grant a benthyciad, sy'n adlewyrchu pecyn cyllido myfyrwyr israddedig llawn amser, yn ysgafnhau'r baich o fenthyciadau banc a gorddrafft parhaus. Bydd hefyd yn gwneud y dewis o astudiaeth ôl-raddedig yn bosib i'r rheiny na allent fod wedi meddwl amdano o'r blaen. Byddai hyn yn rhoi cyfle i fenywod uwchraddio eu harbenigedd cyn dychwelyd i farchnad swyddi a gaiff ei dominyddu gan ddynion.

Wrth edrych ar argymhellion Adolygiad Diamond, mae'n bwysig eu hasesu, a'u heffaith ar fyfyrwragedd, fel pecyn.  Rhaid i ni ddwyn pwysedd ar Lywodraeth San Steffan i gyllido bargen deg ar gyfer Cymru, a all sicrhau cynhaliaeth deilwng i fyfyrwyr a therfyn ar ffioedd dysgu sy'n afresymol o uchel.  Serch hynny, mae'r argymhellion hyn yn agor drysau i Addysg Uwch, ac yn caniatáu mwy o hyblygrwydd i fyfyrwyr tra byddant yn y brifysgol. Maent yn cynorthwyo menywod i ddilyn llwybrau nad oeddent ar agor iddynt o'r blaen, ac yn cydnabod y pwysedd ariannol sydd ar fyfyrwyr tra byddant yn y brifysgol. Ar yr un pryd, maent yn cydnabod y gwahaniaeth ym mhrofiadau myfyrwyr rhan amser a myfyrwyr sy'n rhieni. Mae'n deg dweud ei fod yn un o'r modelau mwyaf blaengar yn y DU.

Categories:

Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...