Menu

Beth Button yn galw am weithredu ar ‘sgandal’ costau rhent annheg

Tuesday 24-11-2015 - 16:31
Bloggerprofile beth

Ddoe, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru lansiad y cynllun ‘Rhentu Doeth Cymru’, sef cynllun cofrestru a thrwyddedu gorfodol ar gyfer landlordiaid yng Nghymru. Er bod UCM Cymru'n croesawu'r ymgais i wella'r farchnad i fyfyrwyr sy'n rhentu, nid yw'r cynllun yn rheoleiddio asiantaethau gosod na chost afresymol eu ffioedd.

 

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae Llywydd UCM Cymru, Beth Button, wedi bod yn lobïo Llywodraeth Cymru i weithredu i warchod rhentwyr rhag sgandal costau annheg – ac yn fwy diweddar, gwelwyd Aelodau Cynulliad yn gwrthod newid a fuasai wedi rhoi grym i Weinidogion osod cyfyngiad ar ffioedd asiantaethau gosod yng Nghymru.  Er i'r gwrthbleidiau i gyd bleidleisio dros y gwelliannau a gynigiwyd gan Blaid Cymru, a fuasai wedi rhoi grym i Lywodraeth Cymru gyfyngu ar daliadau a godir ar denantiaid am baratoi cytundebau gosod eiddo, pleidleisiodd Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac AC Llafur i wrthod y newidiadau.

 

Mae UCM Cymru wedi dadlau'n gyson bod tenantiaid bregus, gan gynnwys myfyrwyr, yn gorfod talu ffioedd mympwyol, sy'n gallu bod yn gannoedd o bunnoedd, dim ond er mwyn gallu rhentu eiddo. Yn ôl amcangyfrifon, caiff llety cyfran sylweddol o fyfyrwyr ei reoli gan asiantaeth gosod eiddo a chodir tâl o fwy na £1,000 ar lawer ohonynt yn rheolaidd i sicrhau eiddo unwaith caiff blaendaliadau, ffioedd a rhent ymlaen llaw eu hystyried.

 

Serch hynny, er bod y Mesur Rhentu Cartrefi (Cymru) yn gweithredu i symleiddio ac i dynhau rheolau ar drafodion tenantiaid â landlordiaid yn uniongyrchol, nid yw'n crybwyll nac yn cynnwys asiantaethau gosod yn ei gylch gwaith.

 

Mae Beth yn hynod siomedig na chefnogodd Llafur Cymru'r cynigion, a galwodd ar yr holl bleidiau gwleidyddol i addo dileu ffioedd asiantaethau gosod annheg cyn etholiadau'r Cynulliad y flwyddyn nesaf.

 

Mae'r ffioedd hyn yn fympwyol, maent yn ddiwahân ac yn taro'r rheiny na allant eu fforddio fwyaf. Mae llawer o asiantaethau gosod yn targedu ac yn twyllo tenantiaid, yn enwedig myfyrwyr, gyda thaliadau annheg a all orfodi myfyrwyr i fynd i ddyled o'r foment maent yn cychwyn eu hastudiaethau.

 

Diolchwn i Blaid Cymru, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a'r Ceidwadwyr Cymreig am gyflwyno a chefnogi'r cynnig. Gobeithiwn nawr y bydd yr holl bleidiau gwleidyddol yn anfon neges at fyfyrwyr yn ystod etholiadau'r Cynulliad y flwyddyn nesaf y byddant yn rhoi diwedd ar y sgandal sy'n ddim mwy nag dull o greu elw ar draul tenantiaid bregus.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...