Menu

Allwn ni ddim gadael dysgwyr heb drafnidiaeth

Wednesday 11-01-2017 - 14:15
Dsc 0992

Wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i'w cyrsiau coleg y mis Ionawr yma, rydym ni yn UCM Cymru wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i alw arni i ailystyried penderfyniad a allai gadael llawer o fyfyrwyr addysg bellach ar ôl y gwanwyn hwn.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau canslo Fy Ngherdyn Teithio

Efallai eich bod wedi clywed am gynllun Fy Ngherdyn Teithio. Cynllun teithio am bris gostyngol a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw e, sy'n rhoi cynnig gostyngiad o draean ar bris teithio ar y bws i b obl ifanc 16-18 oed yng Nghymru.

Cafodd ei gyflwyno gyntaf fel peilot ym mis Medi 2015, ond erbyn hyn mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd yn parhau'r cynllun unwaith y bydd y cynllun peilot yn dod i ben ym mis Mawrth.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ei bod yn canslo'r cynllun gan nad oes llawer o bobl wedi ei ddefnyddio. Mae'n dweud mai dim ond tua 7% o'r rhai sy'n gymwys wnaeth ei ddefnyddio. Ond mae eraill wedi awgrymu mai'r broblem oedd sut cafodd y cynllun ei hysbysebu—ac rydym yn cytuno.

Toriadau i awdurdodau lleol

Mae cludiant i ddysgwyr mewn addysg bellach yn gyfrifoldeb i awdurdodau lleol ar hyn o bryd. Mae hynny'n aml yn golygu bod polisïau trafnidiaeth yn wahanol gan dibynnu ar ble rydych yn byw, gan gynnwys cost a lefel y cymhorthdal, meini prawf cymhwyster, a'r math o gludiant a ddarperir.

Yn anffodus, mae toriadau i gyllidebau llywodraeth leol wedi golygu bod cludiant ar gyfer myfyrwyr addysg bellach yn gynyddol mewn perygl, gyda nifer o awdurdodau lleol yn trafod cael gwared ar gefnogaeth yn gyfan gwbl.

Rwy'n gyfarwydd iawn â hyn ar ôl lobïo pennaeth Cyngor Ynys Môn yn ôl yn 2014 ar ôl i gyllideb ddrafft y Cyngor gael ei gyhoeddi. Wynebodd yr awdurdod doriad enfawr yn ei gyllideb y flwyddyn honno ac fe'i gorfodwyd i dorri'n ôl ar ei wasanaethau, a oedd eisoes dan straen.

Un o'i doriadau arfaethedig oedd gostwng y cymhorthdal ​​trafnidiaeth ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed ar yr ynys. Roedd hynny'n golygu cynnydd o 30% yn y gost o gerdyn teithio coleg. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, mae hyn yn dal i ddigwydd yn rhy aml ar draws Cymru.

Pam fod myfyrwyr angen cludiant wedi'i gymorthdalu

Bob blwyddyn, mae Undebau Myfyrwyr colegau yn dweud wrthym bod eu myfyrwyr yn pryderu fwyaf am y gost o gyrraedd eu campws neu safleoedd hyfforddiant.

Rydym ni yn UCM Cymru yn credu y dylai pawb allu cael mynediad at addysg, waeth beth yw eu gallu i dalu ar gyfer y cludiant i gyrraedd yno.

Rydym i gyd yn gwybod fod gan Gymru lawer o ardaloedd gwledig.Os ydym am adeiladu Cymru ar gyfer y dyfodol, a galluogi ein pobl i gael addysg a hyfforddiant da, mae angen i ni wneud yn siŵr bod eu cymunedau yn cael eu cysylltu a'u bod yn gallu cyrraedd ble mae angen iddynt fynd.

Efallai y clywsoch eisoes am ddarn o waith ymchwil a wnaeth UCM Cymru yn 2014 o'r enw Punt Yn Eich Poced. Dangosodd fod costau teithio yn rhoi straen ar alluoedd myfyrwyr i gydbwyso eu hymrwymiadau rhwng gwaith, astudio a bywyd teuluol.

Yn wir, darganfyddodd bod chwech o bob deg o fyfyrwyr addysg bellach yn wynebu costau sy'n gysylltiedig â theithio, a bod un o bob pum yn wynebu costau o £20 neu fwy yr wythnos.Ac o'r rheiny a oedd yn gorfod talu mwy na £20 yr wythnos, adroddodd bron i ddau o bob pump fod hyn yn rhoi straen sylweddol arnynt.

I wneud pethau'n waeth, nododd y grŵp hwn o fyfyrwyr hefyd ei fod yn ei chael yn llawer mwy anodd i ddeall pa gymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo.

Mae hyn yn effeithio ar brentisiaid hefyd

Fis Ebrill 2017 bydd y lleiafswm cyflog fesul awr ar gyfer prentisiaid yn dal i fod yn ddim mwy na £3.50.Ond mae ymchwil gan Gymdeithas Genedlaethol y Prentisiaid Cymru yn dangos bod prentisiaid yn talu tua £25 yr wythnos ar gyfer teithio—tua 20% o gyfanswm eu hincwm.

Dyna sefyllfa anodd sy'n cael ei gwaethygu gan y ffaith bod yna gynifer o ddarparwyr a phrentisiaid yng nghefn gwlad Cymru. Ac rydym yn gwybod os ydych yng nghefn gwlad, bydd rhaid i chi dreulio mwy o amser a gwario mwy o arian ar deithio.

Yr hyn mae UCM Cymru yn ei wneud

Yn gynharach yr wythnos hon, ysgrifennodd Llywydd UCM Cymru Fflur Elin a minnau at y gweinidog yn Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldeb dros drafnidiaeth i ddweud wrtho pa mor bryderus ydym ac i alw arno i ailystyried.Anfonwyd copi o'n llythyr at y gweinidog sy'n gofalu am addysg bellach, ac i'r pwyllgorau yn y Cynulliad sy'n craffu ar eu gwaith.

Os gall Llywodraeth Cymru dderbyn mai'r broblem gyda'r cynllun oedd sut y cafodd ei hyrwyddo, rydym wedi cynnig ein cymorth i ledaenu'r neges ymhlith myfyrwyr a phrentisiaid yng Nghymru fod y cynllun hwn ar gael iddyn nhw.

Rydym hefyd wedi eu hatgoffa o'r hyn a wnaethom alw arnynt i'w wneud cyn etholiadau Cynulliad y llynedd. Roeddem am iddynt ymestyn y cynllun teithio rhatach i bob myfyriwr AB yng Nghymru, gan adeiladu ar Fy Ngherdyn Teithio, ac roeddem am iddynt ymrwymo i gyflwyno cerdyn teithio sy'n cwmpasu prentisiaid 16-25 oed.

Rydym yn gobeithio'n fawr iawn y bydd Llywodraeth Cymru yn gwrando ar ein rhybuddion y bydd torri'r cynllun hwn yn gam atchweliadol a fydd yn cael effaith uniongyrchol a niweidiol ar ddysgwyr yng Nghymru.

Yr hyn gallwch chi ei wneud

Mae angen i ddysgwyr ar draws Cymru godi eu lleisiau. Gallwch helpu mewn nifer o ffyrdd.

  • Defnyddiwch y teclyn hwn i gael gwybod pwy yw eich Aelodau Cynulliad ac yna anfonwch e-bost i roi gwybod iddynt pa mor siomedig ydych chi a'ch bod eisiau i Lywodraeth Cymru ailystyried. Gallwch lawrlwytho templed e-bost yma y gallwch ei anfon yn syth at eich Aelodau Cynulliad, neu olygu fel ei bod yn cynnwys eich pryderon penodol chithau.
  • Gallwch hefyd anfon e-bost at y gweinidog sy'n gyfrifol am drafnidiaeth. Gallwch lawrlwytho templed e-bost yma a'i hanfon yn uniongyrchol ato.
  • Byddai o gymorth mawr pe gallech ddangos sut y bydd y penderfyniad hwn yn effeithio'n negyddol ar fyfyrwyr. Felly, os oes gennych unrhyw astudiaethau achos, sicrhewch eich bod yn eu cynnwys. A rhowch gwybod i ni hefyd!

Allwn ni ddim fforddio torri'r cynllun hwn

Rydym yn gwybod bod dysgwyr yng Nghymru yn wynebu costau cynyddol, a bod costau teithio dim ond yn un rhan o'r stori.

Gyda chynifer o fyfyrwyr a phrentisiaid yng Nghymru'n wynebu trafferth gyda'r gost o gael yn ôl ac ymlaen o'u campysau a'u lleoliadau hyfforddiant, allwn ni ddim fforddio i Lywodraeth Cymru dorri'r cynllun hwn.

Felly, ymunwch â ni trwy roi gwybod wrthynt pam fo hwn mor bwysig. A rhannwch y blog hwn hefyd i helpu lledaenu'r neges!

Categories:

Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

Cymru,UCM Cymru,carmen smith,llywodraeth cymru,cynulliad cymru,datganoli,trafnidiaeth,addysg bellach,prentisiaid

More NUS connect Articles

More Articles...