Menu

Allech chi fod yn Swyddog Menywod nesaf UCM Cymru?

Friday 27-11-2015 - 12:26
400x400 twitter wales women

Mae enwebiadau nawr ar agor ar gyfer Swyddog Menywod UCM Cymru. Mae hon yn swydd gyflogedig lawn-amser ac mae'n agored i unrhyw un sy'n hunan-ddiffinio fel myfyrwraig.

 

Mae swyddog y menywod yn cynrychioli barn a buddiannau myfyrwragedd oll. Gan arwain ymgyrchoedd ar hawliau a chydraddoldeb menywod, bydd y swyddog yn ysbrydoliaeth i eraill. Byddwch yn gweithio gyda phwyllgorau menywod mewn undebau myfyrwyr i helpu gorfodi newid mewn colegau a phrifysgolion ledled y wlad

 

Pam ymgeisio?

Mae gweithio fel swyddog yn Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yn cynnig cyfleoedd eithriadol. Beth bynnag fo'ch uchelgais o ran gyrfa yn y pen draw, bydd eich cyfnod fel swyddog menywod yn creu sail ar gyfer eich dyfodol.

 

Gall swnio fel tipyn o her, ond peidiwch â gofidio, mae yma dîm o staff profiadol - ychydig fel gweision sifil - i gynorthwyo'r swyddogion llawn-amser hyn.

 

Felly rydych eisiau ymgeisio?

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni enwebu wedi eu cwblhau a maniffestos yw 5pm ar ddydd Iau 24 Mawrth 2016. Dim ond ffurflenni enwebu papur gaiff eu derbyn fel cyflwyniadau, felly dylech ganiatáu digonedd o amser ar gyfer eu hanfon atom.

 

Cynhelir yr etholiad ar gyfer Swyddog Menywod UCM Cymru yng Nghynhadledd Menywod UCM Cymru ar 29 Ebrill 2016.

 

Felly mae'n amser i chi feddwl am eich maniffesto. Dyma ble mae angen i chi amlinellu eich gweledigaeth a'r hyn rydych eisiau ei wneud yn ei gylch. Dylai eich cais gynnwys maniffesto, dau dudalen o A4 ar gyfer y naill iaith a'r llall. Ni chaiff fod yn fwy na 1000 o eiriau. Tra gellir dylunio a chyhoeddi'r maniffesto ar ffurf PDF neu JPG, rhaid ei gyflwyno fel dogfen ddigidol yn Word i hwyluso cyfieithu.

 

Rhaid i chi hefyd gyflwyno ffurflen enwebu, wedi ei chwblhau, sy'n cynnwys enwau 5 o myfyrwyr ynghyd â datganiadau o gefnogaeth. Rhaid i'r myfyrwyr hyn ddod o undebau myfyrwyr sydd mewn aelodaeth a rhaid iddynt ddarparu llofnod gwreiddiol ar gyfer eich ffurflen enwebu. Lle na ellir cyflawni hyn, gallwch gyflwyno llythyr gan y fyfyrwraig honno; rhaid iddo gael ei argraffu ar bapur â phennawd yr undeb myfyrwyr, a'i lofnodi gan yr unigolyn. Ni chewch enwebu eich hun.

 

Wedi i chi ei gwblhau, anfonwch y ffurflen wedi'i wneud at conference@nus-wales.org.uk.

 

Cofiwch: rhaid i ffurflenni enwebu ein cyrraedd yn eu ffurf wreiddiol erbyn 5pm ar 24 Mawrth. Cofiwch ganiatáu digon o amser i anfon yr holl waith papur i ni, gan na allwn ond derbyn copïau papur, ac ni allwn gymryd problemau â'r post i ystyriaeth os yw eich enwebiad yn ein cyrraedd ar ôl y dyddiad cau.

 

Caiff pob ffurflen enwebu ei gwirio ar ôl ei chyflwyno, a chaiff pob maniffesto ei gyfieithu Bydd UCM Cymru'n cyhoeddi rhestr o ymgeiswyr, eu ffurflenni enwebu a'u maniffestos tua wythnos ar ôl y dyddiad cau ar gyfer eu cyflwyno.

Categories:

Features, UCM Cymru

Related Tags :

UCM Cymru swyddog menywod cynhadledd Cymru addysg myfyrwyr,

More NUS connect Articles

More Articles...