Menu

Allech chi fod yn Llywydd neu Ddirprwy Lywydd nesaf UCM Cymru?

Tuesday 24-11-2015 - 10:59
320x220 nus wales conference

Allech chi fod yn Llywydd neu Ddirprwy Lywydd nesaf UCM Cymru?

 

Os ydych chi'n credu y gallech chi wneud hyn, ond eich bod yn ansicr ynglŷn â beth fyddai'r rôl y ei olygu, yna darllennwch ymlaen. Dyma'ch canllawiau.

 

Rydych yn ystyried mynd am un o'r ddwy brif swydd yn UCM Cymru. Nid swyddi cyffredin mo'r rhain. Nid oes yno'r fath beth â phanel cyfweld - os nad ydych yn cyfri'r hystingau yn y Gynhadledd. Mae'r gwaith yn galed hefyd. Mae ein Llywydd a'n Dirprwy Lywydd yn cynrychioli myfyrwyr Cymru. Maent yn eistedd ar bwyllgorau gyda gwleidyddion, gweision sifil ac is-ganghellorion. Maent yn gwneud cyfweliadau ar y radio ac ar y teledu. Ac maent yn cael rhai profiadau anhygoel na fyddent yn eu cael mewn unman arall.

 

Yn dal i feddwl am y peth? Da iawn. Darllenwch ymlaen.

 

Pam ymgeisio?

 

Mae gweithio fel swyddog yn Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yn cynnig cyfleoedd eithriadol. Beth bynnag fo'ch uchelgais o ran gyrfa yn y pen draw, bydd eich cyfnod fel llywydd neu ddirprwy lywydd yn creu sail ar gyfer eich dyfodol.

 

Beth am fwrw golwg ar rai o'r cyfrifoldebau y gallwch eu disgwyl yn sgil y swyddi hyn:

- Gosod cyfeiriad gwleidyddol UCM Cymru.

- Bod yn gyfrifol am gyfeiriad cyffredinol Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru.

- Mynychu cyfarfodydd rheolaidd â gweinidogion Llywodraeth Cymru a gweision sifil.

- Cynrychioli myfyrwyr ar ystod o fyrddau a phwyllgorau o fewn y Llywodraeth a'r sectorau addysg bellach ac uwch.

- Ymweld ag undebau myfyrwyr sydd mewn aelodaeth i'w hysbysu ynglŷn â gwaith ymgyrchu UCM Cymru a Grŵp UCM, gan ddwyn sylw at sut y gallant gyfranogi.

 

Gall hyn ymddangos fel tipyn o dasg. Peidiwch â gofidio, mae yma dîm o staff profiadol - ychydig fel gweision sifil - i gynorthwyo'r swyddogion llawn-amser hyn.

 

Ddylech chi ymgeisio fel Llywydd neu Ddirprwy Lywydd?

 

Y Llywydd yw arweinydd etholedig myfyrwyr yng ngholegau a phrifysgolion Cymru. Y Llywydd sy'n tueddu i wneud y rhan fwyaf o'r dyletswyddau cyhoeddus - yn gweithredu fel llais ac wyneb myfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru.

 

Mae'r Llywydd a'r Dirprwy Lywydd yn rhannu portffolio o waith. Caiff y gwaith hwn ei amlinellu'n flynyddol yn y Cynllun Gwaith - cyfuniad o'r polisïau a basiwyd yn y Gynhadledd, maniffestos y swyddogion llawn-amser, materion cyfoes y dydd a'r adnoddau sydd ar gael i UCM Cymru i wneud hyn i gyd ddigwydd.

 

Mae'r prif feysydd gwaith yn cynnwys addysg bellach ac uwch, gan fod y rhain yn ganolog i'r gwaith o gynrychioli myfyrwyr. Nid yw myfyrwyr yn byw eu bywydau mewn colegau a phrifysgolion. Mae meysydd gwaith eraill yn cynnwys tai, iechyd meddwl a materion eraill sy'n ymwneud â lles. Os oes rhywbeth yn effeithio ar fywydau myfyrwyr, gall UCM Cymru chwarae rôl mewn eu cynrychioli.

 

Yn dal fod yn methu penderfynu?

 

Felly rydych eisiau ymgeisio?

 

Newyddion gwych! Nawr mae angen i chi ganfod cefnogaeth a chael eich hun wedi eich enwebu.

 

Os ydych yn ystyried y naill swydd neu'r llall, yna mae gennych syniadau ar gyfer y dyfodol. Felly mae'n amser i chi feddwl am eich maniffesto. Dyma ble mae angen i chi amlinellu eich gweledigaeth a'r hyn rydych eisiau ei wneud yn ei gylch. Dylai eich cais gynnwys maniffesto, dau dudalen o A4 ar gyfer y naill iaith a'r llall. Ni chaiff fod yn fwy na 1000 o eiriau. Tra gellir dylunio a chyhoeddi'r maniffesto ar ffurf PDF neu JPG, rhaid ei gyflwyno fel dogfen ddigidol yn Word i hwyluso cyfieithu.

 

Rhaid i chi hefyd gyflwyno ffurflen enwebu, wedi ei chwblhau, sy'n cynnwys enwau 10 myfyriwr ynghyd â datganiadau o gefnogaeth. Rhaid i'r myfyrwyr hyn ddod o undebau myfyrwyr sydd mewn aelodaeth a rhaid iddynt ddarparu llofnod gwreiddiol ar gyfer eich ffurflen enwebu. Lle na ellir cyflawni hyn, gallwch gyflwyno llythyr gan y myfyriwr hwnnw; rhaid iddo gael ei argraffu ar bapur â phennawd yr undeb myfyrwyr, a'i lofnodi gan yr unigolyn. Ni chewch enwebu eich hun.

 

Rhaid i ffurflenni enwebu gyrraedd tîm Cynhadledd UCM Cymru yn eu ffurf wreiddiol erbyn 5pm ar 5 Chwefror. Cofiwch ganiatáu digon o amser i anfon yr holl waith papur i ni, gan na allwn ond derbyn copïau papur, ac ni allwn gymryd problemau â'r post i ystyriaeth os yw eich enwebiad yn ein cyrraedd ar ôl y dyddiad cau.

 

Am fwy o wybodaeth, darllennwch  Rhybudd Cynhadledd UCM Cymru .

 

Caiff pob ffurflen enwebu ei gwirio ar ôl ei chyflwyno, a chaiff pob maniffesto ei gyfieithu Bydd UCM Cymru'n cyhoeddi rhestr o ymgeiswyr, eu ffurflenni enwebu a'u maniffestos tua wythnos ar ôl y dyddiad cau ar gyfer eu cyflwyno.

Categories:

Features, UCM Cymru

Related Tags :

UCM Cymru, Cymraeg, myfyrwyr, llywydd, swyddi,

More NUS connect Articles

More Articles...