Menu

Ail ddiwrnod Y Talwrn

Friday 14-08-2015 - 13:05
Ytalwrn logo

 

Ar ôl noson o ganu a mwynhau, roedd hi’n amser ail-gychwyn y gwaith yn Y Talwrn, gan ddechrau gyda sylwadau gan Gyfarwyddwr UCM Cymru Steve Coole a Phrif Weithredwr UCM DU Simon Blake.

Siaradodd Steve am y pŵer sydd gan undeb myfyrwyr i roi cyfleoedd hollbwysig i bobl:

“Mae gan bob un ohonoch yn yr ystafell hon y pŵer a’r dylanwad i greu cyfle cyntaf, ail gyfle, a thrydydd cyfle i fyfyrwyr a phobl Cymru, ac mae hynny’n gyfrifoldeb mawr. Ond mae’n gyfrifoldeb y dylem gofleidio a gwneud yn fawr ohono.”

Aeth Steve ymlaen i adlewyrchu ar y newidiadau y mae swyddogion a staff undebau myfyrwyr wedi dweud sydd eu hangen o fewn UCM Cymru, a sut y dylai ac y gall y berthynas rhwng UCM Cymru ac undebau myfyrwyr fod yn gryfach nag erioed.

Gorffennodd trwy alw ar undebau myfyrwyr i weithredu gyda’i gilydd wrth baratoi ar gyfer un o’r etholiadau pwysicaf yn ein hanes

“Mae angen i ni drefnu’n well, cael mwy o empathi, a chydweithredu gyda’n gilydd, fel un mudiad. Y flwyddyn hon, blwyddyn lle mae’r hinsawdd wleidyddol yn bygwth y pethau y mae myfyrwyr yn eu trysori fwyaf, bydd cydweithredu yn bwysicach nag erioed o’r blaen.”

Adleisiodd Prif Weithredwr UCM DU Simon Blake bwysigrwydd etholiadau Cynulliad Cymru, a phwysleisio bod hwn yn flaenoriaeth genedlaethol i UCM.

Aeth ymlaen i esbonio bod angen i UCM wrando ar a dysgu wrth ei aelodau, a blaenoriaethu anghenion undebau myfyrwyr:

“Fe wnaf i ac UCM barhau i wrando, gan sicrhau bod ein gwaith yn ffocysu ar anghenion undebau myfyrwyr, a gweithio gyda chi i gyd-greu ffyrdd y gallwch chi arwain UCM at y dyfodol, gan sicrhau llwyddiannau a newid go iawn.”

Gorffennodd Simon trwy osod sialens i UCM a’r mudiad i fod yn fentrus ac i sefyll gyda’i gilydd i lunio’r dyfodol:

“Mae angen i ni sicrhau bod gennym neges glir ynglŷn â’r hyn yr ydym ni ei eisiau, yn lle canolbwyntio ar yr hyn nad ydym ei eisiau.”

Cafodd staff a swyddogion y cyfle i rannu syniadau a phrofiadau gyda’i gilydd mewn sesiwn arall o drafodaethau, gan ffocysu ar bynciau fel cynyddu gwerth gweithgareddau a chwaraeon, cefnogi ymgyrchoedd rhyddhad hunanlywodraethol, ac ystyried a ddylai undebau myfyrwyr fod yn wleidyddol.  

Y siaradwr gwadd oedd Siân James, cyn Aelod Seneddol Dwyrain Abertawe, a oedd yn ymgyrchydd brwd yn ystod streic y glowyr yn Ne Cymru – mae ei rôl yn y streic yn cael ei chwarae gan Jessica Gunning yn y ffilm Pride.

Yn ei araith siaradodd am wleidyddiaeth, gweithredu lleol a’r hyn a ddysgodd trwy fod yn rhan o streic y glowyr:

“Nid yw pobl na chymunedau yn ddifater. Gallwn gael ffydd y bydd gweithredu lleol yn creu newid.”

Cynghorodd undebau myfyrwyr i symbylu pobl trwy siarad am y materion sy’n bwysig iddynt, ac i uno pobl trwy achosion sy’n gyffredin iddynt.

“Ni allwch newid dim os nad ydych yn rhan o rywbeth. Trwy gydweithredu gellir cyflawni llawer iawn.”

Siaradodd Siân James am ei gwaith diweddar ar ddiwygio’r system gosb a phrofiad menywod yn y system cyfiawnder am droseddau, gan esbonio sut y mae rhwng 50 a 80 y cant o fenywod yn y carchar wedi dioddef o drais domestig a/neu rywiol.

Gorffennodd trwy ateb cwestiynau ar y rhwystrau a wynebodd fel menyw a rôl menywod fel arweinwyr:

“Mae menywod yn dda iawn am feddwl nad yw beth sydd ganddynt i’w gynnig mor dda â dynion, a dyw hynny ddim yn wir.”

Roedd y gweithdai olaf yn archwilio agweddau o Gynllun Gwaith UCM Cymru mewn mwy o fanylder, gan gynnwys ymgysylltu â phobl ifanc a chyfleoedd myfyrwyr, hawliau myfyrwyr a rôl ymgyrchoedd rhyddhad, a phrosiect Wise Cymru, sy’n cefnogi partneriaeth rhwng sefydliadau, undebau myfyrwyr a myfyrwyr.

Wrth gloi Y Talwrn 2015, ailadroddodd Llywydd UCM DU Megan Dunn yr angen i hawlio’r gair ‘cydweithredu’ yn ei ôl, a’r angen i UCM wrando ar a gweithio gydag undebau myfyrwyr.

Ychwanegodd Llywydd UCM Cymru Beth Button bod y flwyddyn hon yn gyfle i lunio dyfodol ein mudiad, sector addysg a chymdeithas gyfan, ac fe anogodd undebau myfyrwyr i wneud yn fawr o’r cyfle

Categories:

NUS Wales

Related Tags :

wales,NUS Wales,Y Talwrn

More NUS connect Articles

More Articles...