Menu

Adlewyrchiadau ar Fis Hanes Croenddu

Monday 31-10-2016 - 16:12

Wrth i Fis Hanes Croenddu ddirwyn i ben, mae Swyddog Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru Cosi Darko yn edrych yn ôl ar yr hyn mae'n golygu iddi hi.

Dwi wedi adlewyrchu ar Fis Hanes Croenddu, a'r brif neges i mi oedd 'gwybod eich bod chi werth rhywbeth a bod arwyddocad i chi fel person croenddu'. Dwi am i chi, fel myfyrwyr croenddu yng Nghymru, wybod eich bod chi'n werth rhywbeth. Diben trafferthion pobl groenddu gydol ein hanes oedd dangos y dylid trin pobl groenddu fel bodau dynol cyfartal. Mae'r holl erchyllter mae pobl groenddu wedi'i wynebu, ac yn parhau i'w wynebu heddiw, oherwydd y ffaith bod pobl wedi meddwl, yn gwbl anghywir, nad oedd gwerth arnynt. Roedden nhw'n gwbl anghywir, ac maen nhw o hyd yn anghywir amdanoch chi.

Peidiwch byth ag anghofio, beth bynnag gwelwch chi yn y cyfryngau, beth bynnag rydych chi'n ei wynebu yn yr ysgol, yn y gweithle neu mewn bywyd bob dydd fel myfyriwr croenddu yn y DU, nid yw hyn yn adlewyrchiad arnoch chi fel person. Nid yw'r holl ystrydebau sy'n seiliedig ar anwybodaeth yn wir. Rydych chi'n ddeallus, yn glyfar ac yn greadigol, ac mae unrhyw beth yn bosib i chi. Mae rhai ohonoch chi'n ddisgynyddion o'r bobl a wnaeth yr Hen Aifft yn un o'r gwareiddiadau mwyaf yn y byd, mae rhai ohonoch yn perthyn i'r Nubiaid, y Babyloniaid, y Persiaid a llawer mwy. Darllenwch am wareiddiadau'r hen fyd yn Affrica ac Asia a byddwch chi'n dysgu nad oes sail i'r ystrydebau hyn. Mae rhai ohonoch chi'n ddisgynyddion o'r caethweision a frwydrodd dros eu rhyddid yn y Caribî, yn Ewrop ac yng ngwledydd America. Mae rhai ohonoch chi'n ddisgynyddion o'r rheiny a frwydrodd dros ryddid yn erbyn y gwladychwyr. Rydych chi'n perthyn i'r bobl sy'n llwyddo er gwaetha'r rhwystrau sy'n ymddangos yn amhosib eu goresgyn. Dwi'n gwybod, hyd yn oed yn eich hanes chi hyd yma, eich bod chi wedi goresgyn rhwystrau fel hiliaeth a gormes systemataidd a ddylai fod wedi eich baglu. Mis Hanes Croenddu yw chi a'ch hanes. Felly dathlwch eich hunain a rhowch glod i'ch hunain am bopeth rydych chi wedi'u goresgyn.

Anghofiwch y lol sy'n dweud bod pobl groenddu'n gynhennus, nad ydynt yn gallu byw mewn cymdeithas gydlynol a'u bod nhw'n peri tensiynau. Gadewch i ni gofio'r ffaith mai pobl groenddu ddysgodd i'r byd fod bodau dynol yn gyfartal, beth bynnag fo lliw eu croen a'u lle mewn cymdeithas. Rhaid i ni hefyd gofio mai pobl groenddu ddysgodd i wareiddiad y gorllewin fod camwahaniaethu'n annerbyniol, gan ddod â phobl groenddu a phobl groenwyn at ei gilydd fel bod modd iddyn nhw fyw'n gytûn. Pobl groenddu sy'n ei gwneud yn bosib i ni fod â chymdeithas amlddiwylliannol. Sicrhewch eich bod chi'n gwybod eich hanes a bod pobl yn y gorffennol wedi brwydro er mwyn i bobl gydnabod eu gwerth, a rhaid i ni frwydro dros yr un peth. Un o'r pethau mae hanes yn ei ddysgu i ni yw bod pobl groenddu oedd yn gwybod beth oed eu gwerth, wedi chwyldroi eu bywydau a gweddill y byd er gwell.

Yn sgil amgylchiadau personol, nid oedd yn bosib i mi drefnu gweithgareddau Mis Hanes Croenddu yng Nghymru. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r mis. Dywedwch yn uchel 'Dwi'n groenddu ac yn falch'.

Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.nus.org.uk/en/who-we-are/how-we-work/black-students/ neu e-bostiwch fi ar Akosua.Darko@nus-wales.org.uk i ddysgu mwy ynglŷn ag Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru, a sut gallwn ni roi cymorth i chi.

Categories:

Black, Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...