Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

Events

Reclaim the Night Cardiff

Reclaim the Night Cardiff

Thu 29 November 2012 17:30-20:30
Central Cardiff

This event has been postponed until Spring 2013.

Reclaim the Night Cardiff will march through central Cardiff to support the end of violence against women.

The march will be led by a bloc of self-defining women, with a group of activists of any gender supporting following behind. The march will set off from the Royal Welsh College of Music and Drama at 6.30pm, and will follow with a rally at the same venue open to all genders. 

Participants can arrive from 5:30pm for a pre march placard-making session and sandwiches.

Download an A4 poster in English and in Welsh.

Why are we marching?

These marches exist to demand justice for victims of rape and sexual assault; they state that women should be able to walk the streets at night without the fear or reality of violence. They give women a voice and a chance to reclaim the streets of their cities and towns.

Where did Reclaim the Night come from?

Reclaim the night marches started in the UK in November in 1977, women in Leeds formed a Reclaim the Night group to take action against rape and male violence against women. Peter Sutcliffe ‘The Yorkshire Ripper’ sexually attacked and murdered 13 women across Yorkshire between 1975 and 1980. Feminists in the area were angry that the police response to these murders was slow and that the press barely reported on them. It seemed that it was only when young student women began to fall victim to this serial killer that the police started to take the situation seriously. Their response was to warn all women not to go out at night. This was not a helpful suggestion for any woman, let alone for those women involved in prostitution who often had no choice about whether they worked at night or not.

These women marched across the streets of the UK taking back their streets and making the point that they should not be restricted or blamed for the violence they face.

Over the years the marches have grown to focus on rape and general male violence towards women, giving them one night they can feel safe walking their streets at night.

Today we walk for exactly the same reasons, because women are still raped, abused and assaulted and told they are to blame, because women do not feel safe to walk at night and because women still face all of these issues just because they are women.

The NUS Hidden Marks report  was the first ever nationwide report into women students’ experience of harassment, stalking, violence and sexual assault. This report showed that now more than ever students need to be involved in organising and attend these marches. When women cannot even attend University or College without sexual harassment or assault, women cannot feel safe on our campuses, then women will march to say that we are never to blame for the violence that we face; it is the men who commit the crime who should be blamed and women will ‘Reclaim our Night’.

More information on the march, such as the route and meeting points, will follow.

---

Bydd Hawlio’r Nos yn Ôl Caerdydd yn gorymdeithio drwy ganol Caerdydd i gefnogi rhoddi terfyn ar drais yn erbyn Menywod.

Caiff yr orymdaith ei harwain gan floc o fenywod sy’n hunan-ddiffinio, gyda grwp o weithredwyr o unrhyw rywedd yn gorymdeithio tu ôl iddynt i ddangos eu cefnogaeth.  Bydd yr orymdaith yn dechrau o Goleg Cerdd a Drama Cymru am 6.30pm, a chynhelir rali yn yr un lleoliad, sy’n agored i bob rhywedd, yn dilyn yr orymdaith. 

Gall y rheiny sy’n bwriadu cymryd rhan gyrraedd o 5:30pm ymlaen ar gyfer sesiwn gwneud placards a brechdanau.

Pam ydym ni’n gorymdeithio?

Mae’r gorymdeithau hyn yn bodoli i fynnu cyfiawnder i’r rheiny sydd wedi dioddef treisio ac ymosodiadau rhywiol; maent yn datgan y dylai menywod fod yn gallu cerdded y stryoedd wedi nod heb deimlo’n ofnus ynglyn â thrais.  Maent yn rhoddi llais i fenywod, a chyfle i hawlio’n ôl strydoedd eu dinasoedd a’u trefi.

Beth yw tarddiad Hawlio’r Nos yn Ôl?

Dechreuodd gorymdeithiau Hawlio’r Nos yn Ôl yn Nhachwedd 1977; ffurfiodd menywod yn Leeds grwp Hawlio’r Nos yn Ôl i weithredu yn erbyn treisio a thrais gan ddynion yn erbyn menywod.  Ymosododd Peter Sutcliffe ‘The Yorkshire Ripper’ yn rhywiol a llofruddiodd 13 o fenywod ledled Swydd Efrog rhwng 1975 a 1980.  ‘Roedd ffeministiaid yn yr ardal yn ddig fod ymateb yr heddlu i’r llofruddiaethau hyn yn araf ac nad oedd y wasg prin yn rhoddi unrhyw sylw iddynt.  Ymddengys na roddodd yr heddlu lawer o sylw i’r stori hyd nes y llofruddiwyd myfyrwragedd ifanc; wedyn cymerwyd y sefyllfa o ddifrif.  Eu hymateb oedd rhybuddio menywod i beidio mynd allan wedi nos.  ‘Doedd yr awgrym hwn o ddim help i fenywod, yn arbennig puteiniaid nad oedd ganddynt ddewis ynglyn â mynd allan i weithio wedi nos.

Gorymdeithiodd y menywod hyn hyd strydoedd y DU, gan eu hawlio’n ôl a gwneud y pwynt na ddylid eu cyfyngu na’u beio am y trais ‘roeddynt yn ei wynebu.

Dros y blynyddoedd, mae’r gorymdeithiau hyn wedi tyfu i ffocysu ar dreisio a thrais cyffredinol gan ddynion yn erbyn menywod, gan roddi iddynt un noson y gallant deimlo’n ddiogel wrth gerdded y strydoedd wedi nos.

Heddiw, ‘rydym yn gorymdeithio am yr union resymau hyn, oherwydd mae menywod yn dal i gael eu treisio, eu camdrin a dioddef ymosodiadau, a dywedir mai arnynt hwy mae’r bai, oherwydd nad yw menywod yn teimlo’n ddiogel i gerdded wedi nos, ac oherwydd fod menywod yn dal i wynebu hyn i gyd, dim ond oherwydd eu bod yn fenywod.

Adroddiad Marciau Cudd oedd yr adroddiad cenedlaethol cyntaf i gael ei gyhoeddi ar brofiadau myfyrwragedd o aflonyddu, stelcio, trais ac ymosodiadau rhywiol.  Dangosodd yr adroddiad hwn fod angen i fyfyrwragedd, nawr yn fwy nag erioed o’r blaen, fynd ati i drefnu a mynychu’r gorymdeithiau hyn.  Mewn sefyllfa lle na all menywod hyd yn oed fynychu Prifysgol neu Goleg heb wynebu aflonyddu neu ymosodiad rhywiol, ni all menywod deimlo’n ddiogel ar ein campysau, bydd menywod yn gorymdeithio i ddweud nad arnom ni mae’r bai am y trais ‘rydym yn ei wynebu; mae’r bai ar y dynion sy’n cyflawni’r drosedd, a bydd menywod yn ‘Hawlio’r Nos yn Ôl’.

Bydd mwy o wybodaeth ynglyn â’r orymdaith, megis y llwybr y byddwn yn ei ddilyn a mannau cyfarfod, ar gael yn nes ymlaen.

Other NUS Events

Share